စဉ် ခေါင်းစဉ် ဒေါင်းလုတ်လုပ်ပါ မျှဝေပါ
1 ၁.၃.၂၀၂၁ ရက်နေ့မှ ၅.၃.၂၀၂၁ ရက်နေ့အထိစီရင်ချက်ချမည့် ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာအမှုစာရင်း Download
2 ၈.၂.၂၀၂၁ ရက်နေ့မှ ၁၁.၂.၂၀၂၁ ရက်နေ့အထိစီရင်ချက်ချမည့် ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာအမှုစာရင်း Download
3 ၁.၂.၂၀၂၁ ရက်နေ့မှ ၅.၂.၂၀၂၁ ရက်နေ့အထိစီရင်ချက်ချမည့် ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာအမှုစာရင်း Download
4 ၂၅.၁.၂၀၂၁ ရက်နေ့မှ ၂၉.၁.၂၀၂၁ ရက်နေ့အထိ စီရင်ချက်ချမည့် ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာအမှုစာရင်း Download
5 ၁၈- ၁ - ၂၀၂၁ ရက်နေ့မှ ၂၂ - ၁ - ၂၀၂၁ ရက်နေ့အထိ စီရင်ချက်ချမည့်ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာအမှုစာရင်း Download
6 ၁၁- ၁ - ၂၀၂၁ ရက်နေ့မှ ၁၅ - ၁ - ၂၀၂၁ ရက်နေ့အထိ စီရင်ချက်ချမည့်ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာအမှုစာရင်း Download
7 ၅- ၁ - ၂၀၂၁ ရက်နေ့မှ ၈ - ၁ - ၂၀၂၁ ရက်နေ့အထိ စီရင်ချက်ချမည့်ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာအမှုစာရင်း Download
8 ၂၈ - ၁၂ - ၂၀၂၀ ရက်နေ့မှ ၃၀ - ၁၂ - ၂၀၂၀ ရက်နေ့အထိ စီရင်ချက်ချမည့်တရားမဆိုင်ရာအမှုစာရင်း Download
9 ၂၁ - ၁၂ - ၂၀၂၀ ရက်နေ့မှ ၂၅ - ၁၂ - ၂၀၂၀ ရက်နေ့အထိ စီရင်ချက်ချမည့်ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာအမှုစာရင်း Cr Judgement_0.pdf
10 ၁၄ - ၁၂ - ၂၀၂၀ ရက်နေ့မှ ၁၈ - ၁၂ - ၂၀၂၀ ရက်နေ့အထိ စီရင်ချက်ချမည့်ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာအမှုစာရင်း Download