ဝန်ဆောင်မှုများ

ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်နှင့် ခရိုင်တရားရုံးများ၊ မြို့နယ်တရားရုံးများတွင် အများပြည်သူများဝန်ဆောင်မှုအတွက် စုံစမ်းရန်ကောင်တာ၊ သတင်းအချက်အလက်ရယူရန်ဌာန၊ အမှု လက်ခံဌာန၊ မိတ္တူကူးရန်ဌာနများကို အများပြည်သူအလွယ်တကူသိရှိရန် ချိတ်ဆွဲထားရှိပြီး ရှေ့နေများနှင့်ပတ်သက်သည့် ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်၏ အမိန့်များနှင့် အများပြည်သူ သိရှိရန်နှင့် ကြော်ငြာစာများနှင့် အမှုခေါ်စာရင်းများကို ကြော်ငြာသင်ပုန်း များတွင်ဖော်ပြထားရှိပါသည်။ ယင်းကြော်ငြာများမှာ သက်သေစရိတ်ထုတ်ပေးခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့် နည်းဥပဒေအရ စရိတ်ရထိုက်ခွင့်ရှိသော သက်သေများသည် အမှုစစ်တရားသူကြီး၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် သက်သေစရိတ်ကို ဘိလစ်ထံ၌ ထုတ်ယူနိုင်ကြောင်း အမိန့်ဆင့်စာ၊ သမ္မာန်စာခ များကို ရုံးခွန်တံဆိပ် ခေါင်းများဖြင့် ပေးသွင်းရန်၊ ကြော်ငြာစာ များကို တရားရုံးများလက်စွဲအပိုဒ် ၁၀၁၀၊ ၁၀၈၂ အရ အများပြည်သူမြင်သာသောနေရာများတွင် ချိတ်ဆွဲထားရှိပါသည်။ ၎င်းအပြင် အမှုပွဲစားများအား ဖော်ထုတ်အရေးယူရန်၊ အမှုခေါ်စာရင်းများကို တရားရုံးများလက်စွဲအပိုဒ် ၄၁/၄၂ အရ တရားခွင် အသီးသီးရှေ့တွင် ချိတ်ဆွဲထားရှိပါသည်။ ရုံးထိုင်သည့် အချိန်နာရီများကို ဖော်ပြသည့် စာတမ်းများအား တရားရုံးများလက်စွဲအပိုဒ် ၁၄/၁၅ တို့အရ ချိတ်ဆွဲ ထားရှိပါသည်။