တရားမဆိုင်ရာ ကြိုတင်အမှုခေါ်စာရင်းများ

စဉ် ခေါင်းစဉ် ဒေါင်းလုတ် မျှဝေပါ
1 ၂၆.၇.၂၀၂၁ ရက်နေ့မှ ၃၀.၇.၂၀၂၁ ရက်နေ့အထိစီရင်ချက်ချမည့် တရားမဆိုင်ရာအမှုစာရင်း
2 ၁၆.၇.၂၀၂၁ ရက်နေ့ စီရင်ချက်ချမည့် တရားမဆိုင်ရာအမှုစာရင်း
3 ၁၂.၇.၂၀၂၁ ရက်နေ့မှ ၁၆.၇.၂၀၂၁ ရက်နေ့အထိစီရင်ချက်ချမည့် တရားမဆိုင်ရာအမှုစာရင်း