တရားမဆိုင်ရာ ကြိုတင်အမှုခေါ်စာရင်းများ

စဉ် ခေါင်းစဉ် ဒေါင်းလုတ် မျှဝေပါ
1 ၈.၂၅.၂၀၂၁ ရက်နေ့မှ ၁၂.၁၁.၂၀၂၁ ရက်နေ့ထိ ချိန်းဆိုထားသော (တရားမဆိုင်ရာ) ကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း
2 ၂၅.၁၀.၂၀၂၁ ရက်နေ့မှ ၂၉.၁၀.၂၀၂၁ ရက်နေ့ထိ ချိန်းဆိုထားသော (တရားမဆိုင်ရာ) ကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း
3 ၂၈.၉.၂၀၂၁ ရက်နေ့ ချိန်းဆိုထားသော (တရားမဆိုင်ရာ) ကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း
4 ၂၃.၉.၂၀၂၁ ရက်နေ့ချိန်းဆိုထားသော (တရားမဆိုင်ရာ) ကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း
5 ၁၁.၈.၂၀၂၁ ရက်နေ့မှ ၂၄.၉.၂၀၂၁ ရက်နေ့ထိ ချိန်းဆိုထားသော (တရားမဆိုင်ရာ) ကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း
6 ၂၆.၇.၂၀၂၁ ရက်နေ့မှ ၃၀.၇.၂၀၂၁ ရက်နေ့အထိစီရင်ချက်ချမည့် တရားမဆိုင်ရာအမှုစာရင်း
7 ၁၆.၇.၂၀၂၁ ရက်နေ့ စီရင်ချက်ချမည့် တရားမဆိုင်ရာအမှုစာရင်း
8 ၁၂.၇.၂၀၂၁ ရက်နေ့မှ ၁၆.၇.၂၀၂၁ ရက်နေ့အထိစီရင်ချက်ချမည့် တရားမဆိုင်ရာအမှုစာရင်း