ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာ ကြိုတင်အမှုခေါ်စာရင်းများ

စဉ် ခေါင်းစဉ် ဒေါင်းလုတ် မျှဝေပါ
1 ၈.၂၅.၂၀၂၁ ရက်နေ့မှ ၁၂.၁၁.၂၀၂၁ ရက်နေ့ထိ ချိန်းဆိုထားသော (ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာ) ကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း
2 ၂၅.၁၀.၂၀၂၁ ရက်နေ့မှ ၂၉.၁၀.၂၀၂၁ ရက်နေ့ထိ ချိန်းဆိုထားသော (ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာ) ကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း
3 ၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ရက်နေ့မှ ၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ရက်နေ့ထိ ချိန်းဆိုထားသော (ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာ) ကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း
4 ၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ရက်နေ့မှ ၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ရက်နေ့ထိ ချိန်းဆိုထားသော (ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာ) ကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း
5 ၂၀.၉.၂၀၂၁ ရက်နေ့မှ ၂၄.၁.၂၀၂၁ ရက်နေ့ထိ ချိန်းဆိုထားသော (ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာ) ကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း
6 ၁၆.၇.၂၀၂၁ ရက်နေ့စီရင်ချက်ချမည့် ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာအမှုစာရင်း
7 ၁၂.၇.၂၀၂၁ ရက်နေ့မှ ၁၆.၇.၂၀၂၁ ရက်နေ့အထိစီရင်ချက်ချမည့် ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာအမှုစာရင်း