ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာ ကြိုတင်အမှုခေါ်စာရင်းများ

စဉ် ခေါင်းစဉ် ဒေါင်းလုတ် မျှဝေပါ
1 20.11.2023 ရက်နေ့မှ 24.11.2023 ရက်နေ့ထိ ချိန်းဆိုထားသော (ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာ) ကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း
2 ၃၁.၁၀.၂၀၂၃ ရက်နေ့၊ ၁၃.၁၁.၂၀၂၃ ရက်နေ့မှ ၁၇.၁၁.၂၀၂၃ ရက်နေ့ထိ ချိန်းဆိုထားသော (ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာ) ကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း
3 ၁၆.၁၀.၂၀၂၃ ရက်နေ့မှ ၁၀.၁၁.၂၀၂၃ ရက်နေ့ထိ ချိန်းဆိုထားသော (ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာ) ကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း
4 ၃၁.၁၀.၂၀၂၃ ရက်နေ့မှ ၃.၁၁.၂၀၂၃ ရက်နေ့ထိ ချိန်းဆိုထားသော (ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာ) ကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း
5 23.10.2023 ရက်နေ့မှ 27.10.2023 ရက်နေ့ထိ ချိန်းဆိုထားသော (ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာ) ကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း
6 11.9.2023 ရက်နေ့မှ 15.9.2023 ရက်နေ့ထိ ချိန်းဆိုထားသော (ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာ) ကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း
7 28.8.2023 ရက်နေ့မှ 1.9.2023 ရက်နေ့ထိ ချိန်းဆိုထားသော (ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာ) ကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း
8 7.8.2023 ရက်နေ့မှ 11.8.2023 ရက်နေ့ထိ ချိန်းဆိုထားသော (ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာ) ကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း
9 31.7.2023 ရက်နေ့မှ 4.8.2023 ရက်နေ့ထိ ချိန်းဆိုထားသော (ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာ) ကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း
10 3.7.2023 ရက်နေ့မှ 7.7.2023 ရက်နေ့အထိစီရင်ချက်ချမည့် ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာအမှုစာရင်း