ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာ ကြိုတင်အမှုခေါ်စာရင်းများ

စဉ် ခေါင်းစဉ် ဒေါင်းလုတ် မျှဝေပါ
1 ၁၆.၇.၂၀၂၁ ရက်နေ့စီရင်ချက်ချမည့် ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာအမှုစာရင်း
2 ၁၂.၇.၂၀၂၁ ရက်နေ့မှ ၁၆.၇.၂၀၂၁ ရက်နေ့အထိစီရင်ချက်ချမည့် ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာအမှုစာရင်း