စီရင်ချက်ချမှတ်မည့် ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာ အမှုစာရင်းများ

စဉ် ခေါင်းစဉ် ဒေါင်းလုတ် မျှဝေပါ
1 18.10.2021 ရက်နေ့မှ 22.10.2021 ရက်နေ့အထိစီရင်ချက်ချမည့် ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာအမှုစာရင်း
2 ၂.၁၁.၂၀၂၁ ရက်နေ့မှ ၅.၁၁.၂၀၂၁ ရက်နေ့ထိ ချိန်းဆိုထားသော (ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာ) ကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း
3 ၈.၁၀.၂၀၂၁ ရက်နေ့ စီရင်ချက်ချမည့် ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာအမှုစာရင်း
4 ၂၇.၉.၂၀၂၁ ရက်နေ့မှ ၁.၁၀.၂၀၂၁ ရက်နေ့အထိစီရင်ချက်ချမည့် ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာအမှုစာရင်း
5 ၂.၈.၂၀၂၁ ရက်နေ့မှ ၆.၈.၂၀၂၁ ရက်နေ့ထိ ချိန်းဆိုထားသော (ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာ) ကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း