စီရင်ချက်ချမှတ်မည့် ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာ အမှုစာရင်းများ

စဉ် ခေါင်းစဉ် ဒေါင်းလုတ် မျှဝေပါ
1 13.11.2023 ရက်နေ့မှ 17.11.2023 ရက်နေ့အထိစီရင်ချက်ချမည့် ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာအမှုစာရင်း
2 6.11.2023 ရက်နေ့မှ 10.11.2023 ရက်နေ့အထိစီရင်ချက်ချမည့် ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာအမှုစာရင်း
3 31.10.2023 ရက်နေ့မှ 3.10.2023 ရက်နေ့အထိစီရင်ချက်ချမည့် ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာအမှုစာရင်း
4 ၂၃.၁၀.၂၀၂၃ ရက်နေ့မှ ၂၇.၁၀.၂၀၂၃ ရက်နေ့အထိစီရင်ချက်ချမည့် ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာအမှုစာရင်း
5 ၉.၁၀.၂၀၂၃ ရက်နေ့မှ ၁၃.၁၀.၂၀၂၃ ရက်နေ့အထိစီရင်ချက်ချမည့် ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာအမှုစာရင်း
6 2.10.2023 ရက်နေ့မှ 6.10.2023 ရက်နေ့အထိစီရင်ချက်ချမည့် ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာအမှုစာရင်း
7 21.8.2023 ရက်နေ့မှ 25.8.2023 ရက်နေ့အထိစီရင်ချက်ချမည့် ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာအမှုစာရင်း
8 21.8.2023 ရက်နေ့မှ 25.8.2023 ရက်နေ့ထိ ချိန်းဆိုထားသော (ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာ) ကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း
9 14.8.2023 ရက်နေ့မှ 18.8.2023 ရက်နေ့အထိစီရင်ချက်ချမည့် ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာအမှုစာရင်း
10 ၇.၈.၂၀၂၃ ရက်နေ့မှ ၁၁.၈.၂၀၂၃ ရက်နေ့အထိစီရင်ချက်ချမည့် ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာအမှုစာရင်း