စီရင်ချက်ချမှတ်မည့် တရားမဆိုင်ရာ အမှုစာရင်းများ

စဉ် ခေါင်းစဉ် ဒေါင်းလုတ် မျှဝေပါ
1 6.12.2021 ရက်နေ့မှ 10.12.2021 ရက်နေ့အထိစီရင်ချက်ချမည့် တရားမဆိုင်ရာအမှုစာရင်း
2 30.11.2021 ရက်နေ့မှ 3.12.2021 ရက်နေ့အထိစီရင်ချက်ချမည့် တရားမဆိုင်ရာအမှုစာရင်း
3 22.11.2021 ရက်နေ့မှ 26.11.2021 ရက်နေ့အထိစီရင်ချက်ချမည့် တရားမဆိုင်ရာအမှုစာရင်း
4 15.11.2021 ရက်နေ့မှ 19.11.2021 ရက်နေ့အထိစီရင်ချက်ချမည့် တရားမဆိုင်ရာအမှုစာရင်း
5 8.11.2021 ရက်နေ့မှ 12.11.2021 ရက်နေ့အထိစီရင်ချက်ချမည့် တရားမဆိုင်ရာအမှုစာရင်း
6 ၁.၁၁.၂၀၂၁ ရက်နေ့မှ ၅.၁၁.၂၀၂၁ ရက်နေ့အထိစီရင်ချက်ချမည့် တရားမဆိုင်ရာအမှုစာရင်း
7 25.10.2021 ရက်နေ့မှ 29.10.2021 ရက်နေ့အထိစီရင်ချက်ချမည့် တရားမဆိုင်ရာအမှုစာရင်း
8 ၂.၁၁.၂၀၂၁ ရက်နေ့မှ ၅.၁၁.၂၀၂၁ ရက်နေ့ထိ ချိန်းဆိုထားသော (တရားမဆိုင်ရာ) ကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း
9 ၄.၁၀.၂၀၂၁ ရက်နေ့မှ ၈.၁၀.၂၀၂၁ ရက်နေ့အထိစီရင်ချက်ချမည့် တရားမဆိုင်ရာအမှုစာရင်း
10 ၂၇.၉.၂၀၂၁ ရက်နေ့မှ ၁.၁၀.၂၀၂၁ ရက်နေ့အထိစီရင်ချက်ချမည့် တရားမဆိုင်ရာအမှုစာရင်း