စီရင်ချက်ချမှတ်မည့် တရားမဆိုင်ရာ အမှုစာရင်းများ

စဉ် ခေါင်းစဉ် ဒေါင်းလုတ် မျှဝေပါ
1 23.5.2022 ရက်နေ့မှ 27.5.2022 ရက်နေ့အထိစီရင်ချက်ချမည့် တရားမဆိုင်ရာအမှုစာရင်း
2 ၁၆.၅.၂၀၂၂ ရက်နေ့မှ 20.5.2022 ရက်နေ့အထိစီရင်ချက်ချမည့် တရားမဆိုင်ရာအမှုစာရင်း
3 9.5.2022 ရက်နေ့မှ 13.5.2022 ရက်နေ့အထိစီရင်ချက်ချမည့် တရားမဆိုင်ရာအမှုစာရင်း
4 2.5.2022 ရက်နေ့မှ 6.5.2022 ရက်နေ့အထိစီရင်ချက်ချမည့် တရားမဆိုင်ရာအမှုစာရင်း
5 25.4.2022 ရက်နေ့မှ 29.4.2022 ရက်နေ့အထိစီရင်ချက်ချမည့် တရားမဆိုင်ရာအမှုစာရင်း
6 18.4.2022 ရက်နေ့မှ 22.4.2022 ရက်နေ့အထိစီရင်ချက်ချမည့် တရားမဆိုင်ရာအမှုစာရင်း
7 4.4.2022 ရက်နေ့မှ 8.4.2022 ရက်နေ့အထိစီရင်ချက်ချမည့် တရားမဆိုင်ရာအမှုစာရင်း
8 28.3.2022 ရက်နေ့မှ 1.4.2022 ရက်နေ့အထိစီရင်ချက်ချမည့် တရားမဆိုင်ရာအမှုစာရင်း
9 14.3.2022 ရက်နေ့မှ 18.3.2022 ရက်နေ့အထိစီရင်ချက်ချမည့် တရားမဆိုင်ရာအမှုစာရင်း
10 22.2.2022 ရက်နေ့မှ 25.2.2022 ရက်နေ့အထိစီရင်ချက်ချမည့် တရားမဆိုင်ရာအမှုစာရင်း