ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာ ကြိုတင်အမှုခေါ်စာရင်းများ

စဉ် ခေါင်းစဉ် ဒေါင်းလုတ် မျှဝေပါ
61 14.12.2021 ရက်နေ့၊ 27.12.2021 ရက်နေ့မှ 30.12.2021 ရက်နေ့ထိ ချိန်းဆိုထားသော (ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာ) ကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း
62 6.12.2021 ရက်နေ့မှ 10.12.2021 ရက်နေ့ထိ ချိန်းဆိုထားသော (ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာ) ကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း
63 22.11.2021 ရက်နေ့မှ 3.12.2021 ရက်နေ့ထိ ချိန်းဆိုထားသော (ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာ) ကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း
64 8.11.2021 ရက်နေ့မှ 26.11.2021 ရက်နေ့ထိ ချိန်းဆိုထားသော (ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာ) ကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း
65 15.11.2021 ရက်နေ့မှ 19.11.2021 ရက်နေ့ထိ ချိန်းဆိုထားသော (ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာ) ကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း
66 ၈.၂၅.၂၀၂၁ ရက်နေ့မှ ၁၂.၁၁.၂၀၂၁ ရက်နေ့ထိ ချိန်းဆိုထားသော (ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာ) ကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း
67 ၂၅.၁၀.၂၀၂၁ ရက်နေ့မှ ၂၉.၁၀.၂၀၂၁ ရက်နေ့ထိ ချိန်းဆိုထားသော (ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာ) ကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း
68 ၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ရက်နေ့မှ ၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ရက်နေ့ထိ ချိန်းဆိုထားသော (ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာ) ကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း
69 ၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ရက်နေ့မှ ၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ရက်နေ့ထိ ချိန်းဆိုထားသော (ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာ) ကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း
70 ၂၀.၉.၂၀၂၁ ရက်နေ့မှ ၂၄.၁.၂၀၂၁ ရက်နေ့ထိ ချိန်းဆိုထားသော (ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာ) ကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း