တရားရုံးအဆင့်ဆင့်ဖွဲ့စည်းပုံ

တရားရုံးအဆင့်ဆင့်ဖွဲ့စည်းပုံ

ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်၏ဖွဲ့စည်းပုံ

ကချင်ပြည်နယ် တရားလွှတ်တော်တွင် တရားလွှတ်တော် တရားသူကြီးချုပ်နှင့် တရားလွှတ်တော်တရားသူကြီး (၂)ဦး ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။

ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်သည် တရားမနှင့်ရာဇဝတ်မှုနှစ်မျိုးလုံး၏ မူလမှုများ ကို ကြားနာခွင့်ရှိပြီး လက်အောက်ခံတရားရုံးများက ချမှတ်သည့် စီရင်ချက် ဒီကရီနှင့် အမိန့်များအပေါ် အယူခံမှုနှင့် ပြင်ဆင်မှုစီရင်ပိုင်ခွင့် အာဏာများရှိပါသည်။

တရားလွှတ်တော်ရှိအမှုများကို တရားသူကြီးတစ်ဦး သို့မဟုတ် လိုအပ်ပါက တစ်ဦး ထက်ပိုသော တရားသူကြီးများဖြင့် စစ်ဆေးစီရင်နိုင်ပါသည်။

ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်သည် လက်အောက်တရားရုံးများအားလုံး၏ တရား စီရင်ရေးတာဝန်များ စီမံအုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်များအပေါ် စီမံအုပ်ချုပ်ကြီးကြပ်ရန်တာဝန်ရှိပါသည်။

ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော် တရားသူကြီးချုပ် ဦးတူးဂျာနှင့် တရားလွှတ်တော်  ဦးဇော်ဝင်း၊ ဒေါ်ပြုံးပြုံးအေးတို့က ၃၀.၃.၂၀၁၁ ရက်နေ့မှစ၍ တာဝန်ထမ်းဆောင်ကြသည်။