တရားရုံးလိပ်စာများ

တရားရုံးလိပ်စာများ


 • ဆော့လော်မြို့နယ်တရားရုံး

  မြို့မရပ်ကွက်တွင်တည်သည်။

 • အင်ဂျန်းယန်မြို့နယ်တရားရုံး

  အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်တွင်တည်ရှိသည်။

 • မိုးညှင်းခရိုင်တရားရုံးနှင့် မိုးညှင်းမြို့နယ်တရားရုံးများ

  အရှေ့စုရပ်ကွက်တွင် တည်ရှိပါသည်။

 • မိုးကောင်းမြို့နယ်တရားရုံး

  နတ်ကြီးကုန်းရပ်ကွက်တွင်တည်ရှိသည်။