တရားရုံးလိပ်စာများ

တရားရုံးလိပ်စာများ


 • ပူတာအိုခရိုင်တရားရုံးနှင့် ပူတာအိုမြို့နယ်တရားရုံးများ

  မြို့မရပ်ကွက်၊ ပူတာအိုမြို့ ။

 • မချမ်းဘောမြို့နယ်တရားရုံး

  မြို့မရပ်ကွက်(၃)၊ မချမ်းဘောမြို့။

 • ခေါင်လန်ဖူးမြို့နယ်တရားရုံး

  ရပ်ကွက်(၁) တွင်တည်တည်ရှိပါသည်။

 • ဆွမ်ပရာဘွမ်မြို့နယ်တရားရုံး

  မြို့မရပ်ကွက် တွင်တည်ရှိပါသည်။